fbpx
Strona główna Aktualności Aktualności REGULAMIN AKCJI WYBIERAM BEZPIECZEŃSTWO – WYBIERAM DIGITEX

REGULAMIN AKCJI WYBIERAM BEZPIECZEŃSTWO – WYBIERAM DIGITEX

REGULAMIN AKCJI WYBIERAM BEZPIECZEŃSTWO – WYBIERAM DIGITEX

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora Ogólnopolskiej Akcji „WYBIERAM BEZPIECZEŃSTWO – WYBIERAM DIGITEX” wspierającej rozwój Ochotniczych Straży Pożarnych.


1. Postanowienia ogólne

 1. Przystąpienie do Akcji oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania określonych w nim zasad.
 2. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, nie uzyska prawa do udziału w Akcji. 


2. Cel

 1. Celem Akcji jest udzielenie wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez wyposażenie jej w brakujący sprzęt alarmowy, a przez to przyczynienie się do zwiększenia bezpieczeństwa ludności.


3. Organizator

 1. Organizatorem Ogólnopolskiej Akcji „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex” jest firma DIGITEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Platanowa 2, 81-855 Sopot, NIP: 5851476863, REGON: 366410177, KRS: 0000660257, właściciel marki digitex®.
 2. Organizator korzysta ze środków własnych.


4. Czas trwania

 1. Akcja „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex” trwa od 01.10.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. W ciągu tygodnia od wyznaczonego terminu zakończenia Akcji uczestnicy zostaną poinformowani o wyłonieniu przez komisję jednostki OSP, której przyznano sprzęt.


5. Warunki uczestnictwa

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby, które są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej.


6. Zasady udziału

 1. Elementem zgłoszenia do Akcji „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex” jest wideoprezentacja jednostki OSP.
 2. Aby wziąć udział w Akcji, należy nagrać trwający maksymalnie 90-sekund film, który ukazuje remizę OSP, Strażaków Ochotników bądź akcję ratunkową.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić wyłącznie jeden autorski film wykonany na potrzeby Akcji „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex”.
 4. Gotowe nagranie należy umieścić na portalu YouTube. Film musi być publicznie dostępny i zawierać:
  tytuł filmu: Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex OSP [nazwa].
  opis filmu: Zgłoszenie [nazwa jednostki OSP] do akcji wspierającej rozwój OSP #WybieramBezpieczeństwoWybieramDigitex organizowanej przez www.digitex.pl.
 5. Zgłoszenie należy przesłać za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego do 30.11.2020 r., do godz. 23:59.
 6. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelkie informacje o Akcji „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex” zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Zakres uprawnień Uczestników i Organizatora jest regulowany i oceniany na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.


7. Komisja

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i wyłonienia jednostki OSP, która otrzyma system wpływający na poprawę bezpieczeństwa, Organizator powoła 5-osobową komisję, której członkami będą pracownicy firmy DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Komisja będzie obradowała na posiedzeniach zamkniętych.
 3. Wyłonienie laureata nastąpi nie później niż 06.12.2020 r. i zostanie podane do wiadomości publicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.digitex.pl/ oraz na fanpage https://www.facebook.com/digitexPL.
 4. Podczas oceniania filmów komisja bierze pod uwagę zgodność z tematyką, poprawny podpis oraz ciekawy sposób prezentacji.


8. Przekazanie Nagrody

 1. Uczestnik, który zostanie laureatem Akcji, otrzyma Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50, oznakowany logotypem „WYBIERAM BEZPIECZEŃSTWO – WYBIERAM DIGITEX”.
 2. W skład nagrody wchodzi:
  • Stacja Obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem Motorola VX-2100,
  • Antena zewnętrzna SIRIO CX-148,
  • Terminal Komórkowy DTG-53,
  • Roczny abonament usługi JA OSP w wersji Premium.
 3. Koszt dostarczenia systemu pokryje Organizator.


9. Dane Osobowe

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1–88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Akcji „Wybieram Bezpieczeństwo – Wybieram Digitex” jest Organizator Akcji firma DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Platanowej 2, 81-855 Sopot.
 2. Uczestnicy, przystępując do Akcji, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 3. DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k. chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 4. DIGITEX Sp. z o.o. Sp. k. nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.