Zintegrowane Systemy Powiadamiania

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP‑50

Przeznaczenie systemu DSP-50

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych Obrony Cywilnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz do alarmowania/powiadamiania osób wyposażonych w pagery (DSP-90S) i telefony komórkowe (Terminal DTG-53). Współpraca systemu DSP-50 z syrenami elektronicznymi (np. serii DSE) umożliwia dodatkowo rozgłaszanie komunikatów głosowych oraz dowolnych dźwięków.

System DSP-50 może być stosowany:

  • w sieciach alarmowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie jednego powiatu – struktura dwupoziomowa: stacja powiatowa – stacja obiektowa (syrena);
  • w sieciach alarmowania Obrony Cywilnej – jako hierarchiczny system wojewódzki, posiadający czteropoziomową strukturę powiadamiania: stacja wojewódzka – stacja powiatowa – stacja gminna – stacja obiektowa (syrena);
  • w obu ww. sieciach równocześnie – jako Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności.

Skrócony opis działania

W systemie DSP-50 alarmowanie, powiadamianie i testowanie może się odbywać się:

  • ręcznie – z klawiatury stacji bazowej DSP-15,
  • automatycznie – za pomocą komputera osobistego (PC) wyposażonego w program komputerowy AKCJA i podłączonego do stacji bazowej DSP-15.

Zastosowanie komputera nie jest konieczne, ale usprawnia procedurę alarmowania i testowania, zwłaszcza przy dużej złożoności systemu.

Informacje o wywoływanych alarmach są przesyłane radiowo w sposób zakodowany. Poprzez zastosowanie specjalnych algorytmów wzajemnych potwierdzeń, system zapewnia stuprocentową pewność przesyłania alarmów. Ponad to w sieciach Obrony Cywilnej system generuje tzw. zmienne kody oraz hasła wprowadzane przez użytkownika, co uniemożliwia wykorzystywanie systemu przez osoby niepowołane.

W sieciach alarmowania Obrony Cywilnej sygnały wywoławcze mogą być generowane przez wszystkie rodzaje stacji bazowych. Są one następnie retransmitowane przez stacje bazowe podległe w strukturze hierarchicznej:

stacja bazowa wojewódzka > stacja bazowa powiatowa > stacja bazowa gminna > stacja obiektowa.

Po wysłaniu ze stacji bazowej sygnału wywoławczego, identyfikują go wszystkie stacje obiektowe. Po weryfikacji poprawności kodu oraz sprawdzeniu zasilania syreny głównej (wszystkich faz), następuje włączenie syreny i przesłanie potwierdzenia zwrotnego do stacji bazowej, która wywołała alarm.

Dyspozytor na stanowisku kierowania może określić rodzaj alarmu: sygnał ciągły, przerywany i modulowany (parametry czasowe sygnału alarmowego można zaprogramować). Możliwe jest również sprzęgnięcie toru fonicznego radiostacji w stacji obiektowej z podłączoną do niej syreną elektroniczną (np. DSE) lub megafonem, co umożliwia przekazywanie ludności komunikatów słownych bezpośrednio ze stanowiska dyspozytorskiego.

W przypadku braku łączności ze stacją obiektową lub braku zasilania syreny, następuje zwrotna procedura powiadamiania dyspozytora o awarii.

69_dsp_50_schemat

W systemie DSP-50 możliwe jest również testowanie łączności z wszystkimi podległymi stacjami obiektowymi bez włączania syren alarmowych. Pozwala to na zdalne sprawdzenie całego toru tj. radiotelefonu, systemu kodowania i zasilania syren. Wysłanie sygnału testowego odbywa się ręcznie ze stacji bazowej lub automatycznie z programu komputerowego AKCJA. To drugie rozwiązanie umożliwia wykonywanie o ustalonych godzinach automatycznej kontroli sprawności urządzeń alarmowych wraz z rejestracją i wydrukami rezultatów alarmowania lub testowania.

Stacja bazowa

stacjab3Stanowisko dyspozytorskie do zdalnego uruchamiania syren powinno być wyposażone w stację bazową DSP-15. Na stanowisku kierowania w Państwowej Straży Pożarnej stosowana jest Stacja Bazowa DSP-15S lub Stacja Bazowa DSP-15SP, a w systemie hierarchicznym Obrony Cywilnej: wojewódzka…

czytaj więcej

Terminal DTG-53

tern_dtg53_jpgZgodnie z oczekiwaniami użytkowników i instalatorów nowy terminal wyposażony został w profesjonalny – przemysłowy moduł GSM. Terminal współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym…

czytaj więcej

Stacja Obiektowa DSP-52BS

dsp_52bsKażda syrena alarmowa w systemie DSP-50 powinna być wyposażona w urządzenie sterujące – Stację Obiektową DSP-52BS, czujnik faz DKF i antenę. Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową.

czytaj więcej

Pagery

pager93Pagery serii DSP-90S pracują w Zintegrowanym Systemie Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 oraz w Radiowych Systemach Przywoławczych (DSP-21, DSP-25, DSP-26, DSP-26R). Umożliwiają szybkie alarmowanie/powiadamianie osób.

czytaj więcej

Pliki do pobrania:

  • Karta katalogowa – System DSP-50 [pobierz]
  • Ulotka – Jednoczesne Alarmowanie OSP [pobierz]

Skorzystaj z jednego ze wzorów zamówienia:

Powyższe zamówienia zawierają odpowiednie informacje, w tym klauzulę umożliwiającą nabycie urządzeń z 8% VAT (oprócz usług). Płatnikiem może być dowolny podmiot (np. Urząd Gminy). Wydrukowany wzór należy wypełnić i podpieczętować.

Aby przyspieszyć realizację kopię zamówienia można wysłać faksem. Oryginał zamówienia należy wysłać pocztą na adres firmy Platan.

Jeśli masz wątpliwości – zadzwoń do naszego Biura Marketingu i Sprzedaży.